*
*
*

Welcome

PKF Cape Town

Latest news from PKF Cape Town

HERSIENING EN OPDATERING VAN JOU TESTAMENT: OPPAS VIR DIE “STANDAARD” TESTAMENT

HERSIENING EN OPDATERING VAN JOU TESTAMENT: OPPAS VIR DIE “STANDAARD” TESTAMENT

26 Sep 2018

Jou testament behoort jou die gemoedsrus te gee dat jou bates sover moontlik volgens jou wense verdeel sal word by afsterwe en dat daar goed omgesien word na dié wat agterbly.

Daar is 'n aantal wetlike vereistes waaraan 'n geldige testament moet voldoen. Indien ‘n testament nie aan al hierdie vereistes voldoen nie, kan daar bevind word dat dit ongeldig is en sal die boedel dan in terme van die Wet op Intestate Erfopvolging van 1987 beredder word.

'n Testament moet gereeld hersien en opdateer word om aan te pas by veranderende lewensomstandighede, byvoorbeeld nadat jy in die huwelik getree het of ‘n familietrust opgerig is. Dit is ook baie belangrik dat besigheidsbelange aangespreek word en dat die testament enige tersaaklike ooreenkomste met sakevennote weerspieël. Wees egter versigtig vir die dienste vir ‘n gratis “standaard” of “basiese” testament wat dikwels aangebied word.

Dit is moontlik dat ‘n “basiese” testament baie mense se omstandighede sal pas, maar dit is uiters belangrik dat ‘n persoon en sy/haar lewensmaat en familie se belange en behoeftes holisties evalueer word en deurdagte boedelbeplanning gedoen word alvorens jou testament opgestel word. Daar is baie meer om in ag te neem as bloot jou wense oor hoe jou bates verdeel moet word, want indien die beplanning nie korrek hanteer word nie, mag jou wense dalk nie uitvoerbaar wees nie.

Boedelbelasting beloop 20% tot 25% van die netto batewaarde van die boedel en daar is ook kapitaalwinsbelasting wat op datum van afsterwe in ag geneem moet word; jy wil dus nie die risiko loop om onnodige fondse uit jou boedel af te staan aan belasting as gevolg van ondeurdagte testamentêre bepalings nie.

‘n Verdere kwessie wat baie ongewensde gevolge kan inhou is die wyse waarop ‘n testamentêre trust in jou testament vir minderjarige kinders geskep word. Dit is van kardinale belang dat sodanige trust behoorlik opgestel word, aangesien die bepalings van ‘n testamentêre trust nie na jou afsterwe bloot gewysig kan word soos dié van ‘n inter vivos trust nie.

Dit is altyd raadsaam om ‘n testament te laat opstel of hersien deur ‘n gekwalifiseerde persoon wat nie net die vereistes vir die opstel van die testament verstaan nie, maar wat ook oor die nodige kennis en vaardighede beskik om te help om die beste besluite te maak uit ‘n belastingoogpunt.

Ons besef dat nie ‘n maklike taak is om oor jou afsterwe te dink en praat nie. Deur egter 'n geldige en ondubbelsinnige testament na te laat wat deeglik beplan is in die lig van jou huidige omstandigheide, kan onaangename en ongewensde gevolge verhoed word. Dit is beslis die tyd en moeite werd om te verseker dat jou boedelbeplanning korrek gedoen word en jou testament op datum en geldig is.

Indien jou testament hersien moet word, of as jy enige vrae het in hierdie verband, kontak gerus vir Karien Theron by karien.theron@pkf.co.za of 021 914 8880.


Get In Touch

For more information on how our services can help your business get in touch.

* *
*